6.1.13

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DO COLECTIVO FRAGA DAS SAÍMAS

"FRAGA DAS SAÍMAS" CONVOCA  A SÚA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA PARA O SÁBADO 19 DE XANEIRO DE 2013

A Presidenta da AMMRR Fraga das Saímas, en virtude das facultades que lle confire o artigo 15 dos Estatutos da Asociación de mulleres rurais Fraga das Saímas convoca á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA que terá lugar no Centro Social de San Andres de Boimente, o SABADO, 19 de XANEIRO de 2013, ás 17:00 HORAS en primeira convocatoria e, de ser o caso, ás 17:30 HORAS en segunda convocatoria,  para debater e tomar acordos sobre os seguintes asuntos da orde do día:
   Primeiro: Aprobación, se procede, das actas das asembleas anteriores (ordinaria e extraordinaria).
    
     Segundo:  Dar conta de altas e baixa de socias.
    
Terceiro.- Dar conta do estado de ingresos e gastos do exercicio 2012 e aprobación, se procede, do mesmo (Achégase Resumo de Ingresos e Gtos do exercicio 2012)
    
Cuarto.- Aprobar, se procede, o Programa de actividades e investimentos e o Orzamento anual de ingresos e gastos para o exercicio 2013. (Achégase Resumo de Anteproxecto de presuposto de Gastos e Ingresos 2013)

Quinto:  Suxestións e preguntas.

NOTA: No caso de que por circunstancias alleas á súa vontade non poida asistir a esta asemblea pode delegar a súa representación e o seu voto en calquera socia da Asociación de Mulleres Rurais Fraga das Saímas. Para tal efecto achégase o seguinte Modelo de Delegación:
A/AT. PRESIDENTA DA ASOCIACIÓN MRR “FRAGA DAS SAÍMAS”

DONA _________________________________________________Socia número _____ da Asociación de Mulleres Rurais “Fraga das Saímas” , expón que con motivo da celebración das Asamblea Xeral Ordinaria que terán lugar o vindeiro sábado, 19 de xaneiro de 2013, e de acordo ao artigo nº 24 dos estatutos da Asociación, resolveu:

DELEGAR a súa representación e voto en______________________________________, socia nº ______da AMMRR Fraga das Saímas, para que actúe no seu nome na Asamblea Xeral Ordinaria que terán lugar o vindeiro sábado 19 de xaneiro de 2013 ás 17.00 horas, no Centro Socio-Cultural de Sto. André de Boimente, para a aprobación das contas do exercicio 2012 e a aprobación do plano de actuacións do 2013.En___________________, _________ de xaneiro de 2013Asdo.: __________________________________


No hay comentarios: