9.1.12

CONVOCATORIA DE ASEMBLEAS: XERAL ORDINARIA ANUAL E EXTRAORDINARIA DA ASOCIACION DE MULLERES RURAIS “FRAGA DAS SAIMAS”

CONVOCATORIA ASEMBLEAS: ORDINARIA ANUAL E
 EXTRAORDINARIA (ELECCIÓN DA NOVA XUNTA DIRECTIVA)

Estimada socia:

En virtude das facultades que me confire o artigo 15 dos Estatutos da Asociación de mulleres rurais Fraga das Saímas, convócote á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA que terá lugar no Centro Social de San Andrés de Boimente, o SABADO, 21 de XANEIRO de 2012, ás 17:00 HORAS en primeira convocatoria e, de ser o caso, ás 17:30 HORAS en segunda convocatoria, e á ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA que terá lugar o mesmo día ás 18.00 horas, en primeira convocatoria e, de ser o caso, ás 18.30 horas para debater e tomar acordos sobre os seguintes asuntos da orde do día:


ORDE DO DÍA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

Primeiro: Aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior.
Segundo: Dar conta de novas altas de socias e reparto, ás mesmas, de copia dos estatutos da Asociación.
Terceiro: Dar conta do estado de ingresos e gastos do exercicio 2011 e aprobación, se procede, do informe de xestión e do balance económico.
Cuarto: Suxestións e preguntas.


ORDE DO DÍA DA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Primeiro: Presentación de candidaturas á Xunta Directiva da Asociación de Mulleres Rurais “Fraga das Saímas”.
Segundo: Exposición do Programa de goberno e do Plano de actividades e investimentos para o exercicio 2012 de cada unha das candidaturas presentadas.
Terceiro: Elección da Xunta Directiva da Asociación de Mulleres Rurais “Fraga das Saímas” para a lexislatura 2012-2016
Cuarto: Aprobar, se procede, o Programa de actividades e investimentos e o Orzamento anual de ingresos e gastos para o exercicio 2012.NOTA INFORMATIVA SOBRE A PRESENTACIÓN DAS CANDIDATURAS Á XUNTA DIRECTIVA

As candidaturas que desexen participar no proceso electoral, poderán presentar, con data límite o 20 de xaneiro de 2012 ás 20.00 horas, ante a actual Directiva a candidatura oficial, de acordo ao artigo 10 dos estatutos da asociación Fraga das Saímas (ver Anexo I.- “modelo de candidatura” na parte de atrás da presente convocatoria)

Calquera dúbida que necesitedes que se vos aclare ou calquera cuestión que desexedes plantexarnos podedes poñervos en contacto coa Directiva no teléfono: 669 250 948.

Dada a importancia que supón para o futuro da asociación o bo desenvolvemento desta convocatoria agardamos a túa presenza e participación nestas asembleas.


Asdo. Flor Chao Requeijo

Presidenta AMMRR “Fraga das Saímas”

ANEXO I.MODELO DE CANDIDATURADONA____________________________ con DNI___________________, socia Nº___ da entidade ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS “FRAGA DAS SAÍMAS, con CIF: ____________e domicilio social: Morgade, nº 7. CP 27864. San Andrés de Boimente. Concello de Viveiro (Lugo),


EXPÓN QUE:


Primeiro.- con motivo das próximas eleccións das membros á Xunta Directiva da Asociación de Mulleres Rurais “Fraga das Saímas” (Sábado, 21 de xaneiro de 2012), e atendendo ao artigo 10 dos estatutos da Asociación, está interesada en presentar candidatura ás eleccións da Xunta Directiva.

Segundo.- Presenta ante a Xunta Directiva actual, en tempo e forma, a súa candidatura oficial á nova Xunta Directiva, estando composta polas seguintes socias e coa distribución de cargos que a continuación se describe:


 CARGO                       Nº SOCIA                NOME                     DNI                                SINATURA

PRESIDENTA

SECRETARIA

TESOUREIRA

VOGAL 1ª

VOGAL 2ª
En San Andrés de Boimente, _____de _____________ de 2012

No hay comentarios: